Omvårdnadsprogram

Torsdag 16 maj 2019 10.00 – 17.00

Lokal: Flexible, plan 2

09.30 – 10.00 Ankomstregistrering och fika

10.00 – 11.30

Etik i vardagen – från känslomässigt tyckande till etisk argumentation:

Vad innebär självbestämmandets/autonomins värde vid akut sjukdom som påverkar patientens beslutsförmåga? Hur hanterar vi konflikten mellan att göra gott och att respektera självbestämmande, informerat samtycke och delat beslutsfattande, tvång och manipulation, bedömningar av nedsatt beslutsförmåga, ställföreträdande och assisterat beslutsfattande?

Anders Castor, barnonkolog och klinisk etiker, Skånes universitetssjukhus. Ofta anlitad föreläsare utbildat bl. a. ST-läkare inom neurologi.

11.30 – 12.00

Neuroonkologisk mottagning i Lund – Multiproffesionellt omhändertagande av patient med malignt gliom

Anna Brynell, Kontaktsjuksköterska, Neurologen Lund
Lotta Edvardsson, Kontaktsjuksköterska, Neurokirurgen Lund

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30

Återhämtning efter stroke – Förlopp och mekanismer bakom återhämtningsprocess efter en stroke från det akuta till sen fas – så implementerar du kunskapen om hjärnans plasticitet i patientnära arbete

Hélène Pessah-Rasmussen, docent, överläkare rehabiliteringsmedicin, verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 16.30 Palliativ vård – en gradvis process vid obotlig sjukdom där patientens autonomi och god livskvalitet styr Erfarenheter från ASIH och palliativvårdsavdelningen Malmö

Under föreläsningen tas upp frågor kring etiska dilemman inom palliativvård. Du får ökad kunskap om symtomlindring, hur palliativvård är organiserad och hur man kan arbeta med palliativ vård. Du får ta del av falldiskussioner med neurologiska patienter och fördjupa din förmåga att tänka kring bedömning av vad som är möjligt att göra, vad som är rimligt att göra och vad patienten och anhöriga vill.

Barbro Jalmtorp, specialistsjuksköterska, arbetat vid ASIH/Palliativ vård i Malmö sedan 1995.

Johan Randén, överläkare, Palliativ vård och ASIH Malmö, Region Skåne

16.30 – 17.00 Klinik, omvårdnad och forskning vid Huntingtons sjukdom

Åsa Petersén, professor, överläkare, specialist i psykiatri vid Huntingtoncentrum och Neurologimottagningen, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet (preliminärt)

Fredag 17 Maj 2019 09.00 – 12.00

Lokal: Learning 1

09.00 – 09.40

Strukturerad uppföljning efter stroke för att bättre tillgodose patientens rehabiliteringsbehov – Ett pågående forskningsprojekt i Malmö

Det finns brister i den uppföljande strokesjukvården i Sverige idag. En av fem strokepatienter rapporterar t ex att de inte fått sina behov av rehabilitering tillgodosedda ett år efter stroke. Detta påverkar funktionsnivå och livskvalitet negativt. Genom en rutin för systematisk och strukturerad uppföljning kan rehabiliteringen förbättras. I denna föreläsning presenteras instrumentet Post Stroke Checklist (PSC) och de erfarenheter som hittills gjorts av användning av checklistan vid sjuksköterskeledd strokeuppföljning.

Ida Berhin, leg sjuksköterska och arbetar 50% som mottagningssjuksköterska på Neurologimottagningen, Skånes Universitetssjukhus Malmö. Övrig tid arbetar hon som forskningssjuksköterska med strokeforskning. Strukturerat sjuksköterskeledd mottagning efter stroke

09.40 – 10.10

Internationella strokeprojekt; Nya perspektiv, utmaningar och möjligheter för sjuksköterskan och rehabiliteringspersonal

Ta del av ett unikt projekt för att införa modern strokvård i ett annat land 

Caroline Nilsson, Enhetschef, Neurologiavdelning Observation, Skånes universitetssjukhus

Katarina Maddox, Projektledare, Skåne Care

10.10 – 10.40 Fika

10.40 – 12.00

Spasticitet och dystoni – Öka dina kunskaper om likheter och skillnader mellan spasticitet och dystoni vid bedömning och vid valet av behandling med både sluten- och öppenvårdsperspektiv

Johanna Blom, leg fysioterapeut, verksam på neurologisk mottagning och avdelning på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Arbetar i tonusteamet och har lång erfarenhet av patienter med spasticitet och dystoni. En ofta anlitad föreläsare/kursledare i Sverige och även flera andra europeiska länder inom dessa områden. Skrivit boken ”Muskler i obalans: Cervikal dystoni och spasticitet” som gavs ut februari 2018.